Podmínky použití

Tato webová stránka (dále webová stránka) je produktem společnosti Nikon CEE GmbH odštepný závod. a jejích poboček (dále Nikon). Procházení stránky je volně přístupné. Přístup k této stránce a její využívání je objektem následujících Podmínek použití a veškerých relevantních právních norem. Tato stránka obsahuje rovněž některé důležité doplňující právní informace. Vstupem na stránku a/nebo jejím využíváním souhlasíte s obsahem těchto Podmínek použití. Přečtěte si proto pečlivě tyto Podmínky použití. Osobní údaje, které nám můžete poskytnout pomocí této webové stránky, budou spravovány na základě našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů [●VLOŽTE ODKAZ NA PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ].

2. Omezení použití v souladu se zákony na ochranu duševního vlastnictví

Webová stránka obsahuje mnoho elementů, které jsou chráněny evropskými a mezinárodními normami autorského práva a dalšími právními normami na ochranu intelektuálního vlastnictví, jako jsou (nejen) ochranné známky společnosti Nikon, obchodní jména, loga, fotografie, videa, hudební soubory, texty a grafický design webové stránky (dále Obsah). Bez porušení jakýchkoli jiných aplikovatelných právních norem se na použití webové stránky vztahují následující omezení pro ochranu těchto práv:

- Žádná část webové stránky nesmí být elektronicky ani jinak kopírována, s výjimkou rozsahu nutného pro efektivní konzultace přítomných informací pomocí internetu a použití služeb, které stránka nabízí. Reprodukce jakékoli části webové stránky na jakékoli jiné webové stránce je výslovně zakázána.

- Ochranné známky, obchodní jména, servisní značky a loga společnosti Nikon na webové stránce nesmí být zobrazovány ani žádným jiným způsobem využívány bez předchozího písemného svolení společnosti Nikon.

- Společnost Nikon vám dává právo využívat webovou stránku a její obsah výhradně pro vaši osobní potřebu ─ za předpokladu nenarušení veškerých autorských práv a ostatních práv, ─ a zakazuje použití webové stránky a jejího obsahu k jakýmkoli komerčním účelům.

- V principu lze použít hyperodkazy na tuto webovou stránku, za předpokladu že se jedná o odkazy na hlavní stránku [VLOŽTE ODKAZ nebo PŘIDEJTE: z této webové stránky]. Tvorba tzv. "hlubokých odkazů" nebo "přímých odkazů" na další části webové stránky je bez souhlasu společnosti Nikon zakázána.

- Návštěva webové stránky pomocí automatizovaných procesů (např. vyhledávací roboty "crawlers" a "autobots") z důvodu systematického „dolování“ informací nebo funkčního propojení obsahu webové stránky s jinou webovou stránkou není dovolena.

- Je zakázáno používání hyperodkazů vedoucích ke zobrazení webové stránky na straně uživatele Internetu v okně jiné webové stránky.

3. Ochranné známky

"Nikon" je mezinárodně registrovaná ochranná známka společnosti Nikon Corporation. Další ochranné známky, loga a servisní znaky zobrazované na webové stránce mohou být registrované nebo neregistrované znaky společnosti Nikon, skupiny jejích společností, resp. přidružených společností.

4. Nepřijatelné použití

Používání webové stránky resp. jejího obsahu způsobem, který omezuje ostatní uživatele webové stránky, koliduje s jejich právy nebo jinak narušuje správnou funkci webové stránky, či negativně ovlivňuje informace přítomné na webové stránce a/nebo její řídící software, je zakázáno. Používání webové stránky pod nepravým jménem nebo obcházení zabezpečení webové stránky pro získání přístupu na neveřejné části webové stránky není dovoleno. Používání webové stránky nebo jejího obsahu způsobem, který může být důvodně posuzován jako trestný čin, resp. povede ke vzniku občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak naruší právní řád kteréhokoli státu, je zakázáno.

5. Odkazy na webové stránky třetích stran

Tato webová stránka může obsahovat hyperodkazy na jiné webové stránky mimo doménu [● VLOŽTE ADRESU WEBOVÉ STRÁNKY NEBO VLOŽTE: tato webová stránka]. Na tyto hyperodkazy se mohou vztahovat odlišné podmínky použití, uvedené na daných stránkách. Jakékoli odkazy na webové stránky třetích stran jsou poskytovány pouze pro zajištění vašeho maximálního komfortu a jejich použití je na vaše vlastní riziko. Společnost Nikon neodpovídá za obsah stránek zpřístupněných tímto způsobem.

6. Odpovědnost

Ani společnost Nikon ani žádná ze stran zúčastněných na tvorbě a provozování webové stránky neodpovídá za jakékoli přímé, náhodné, související, zvláštní nebo sankční škody, ztráty a materiální škody vzniklé v důsledku používání webové stránky nebo jejích služeb (včetně odpovědnosti za zpoždění a nepřesnosti v přenosu informací, přerušení, dočasné pozastavení nebo zrušení webové stránky), pokud tyto škody nejsou způsobeny v důsledku vědomé nedbalosti nebo úmyslu ze strany společnosti Nikon.

Společnost Nikon není odpovědná za žádné škody ani útoky počítačových virů na vaše počítačové vybavení, ke kterým může dojít v důsledku procházení webové stránky a jejího obsahu.

Žádná část těchto Podmínek použití nevylučuje ani nelimituje ostatní závazky společnosti Nikon, které nemohou být v souladu s platnými právními normami žádným způsobem omezeny ani limitovány.

7. Záruky

Používání a procházení webové stránky je na vaše vlastní riziko. Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou všechny informace na webové stránce poskytovány "tak, jak jsou" a "v okamžiku, kdy jsou dostupné".

Společnost Nikon výslovně odmítá veškeré záruky jakéhokoli druhu, výslovně uvedené nebo předpokládané včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk vztahujících se k uspokojivé kvalitě, vhodnosti pro určitý účel a neporušení vlastnických práv, a to v maximální míře povolené zákonem.

Obsahu a přesnosti informací prezentovaných na webové stránce byla věnována maximální pozornost. Přesto však společnost Nikon nijak nezaručuje, že webová stránka a informace na ní obsažené budou splňovat požadavky uživatele, že nedojde k přerušení komunikace, narušení bezpečnosti nebo chybnému provozu. Společnost Nikon rovněž neposkytuje žádné záruky na výsledky dosažené díky využívání zdrojů webové stránky.

Jakékoli stažené materiály a/nebo data získaná použitím této webové stránky jsou využívány na vlastní riziko.

8. Náhrada škody

Za obsah adresáře photoshare umístěného na serveru Nikon, jakož i za veškeré materiály distribuované pomocí webové stránky a jejích služeb odpovídá uživatel. Za veškeré škody, vzniklé v důsledku používání webové stránky nebo jejích služeb uživatelem, odpovídá uživatel. Souhlasíte s tím, že společnosti Nikon a všem jejím pobočkám uhradíte ztráty, škody nebo vzniklé závazky a veškeré náklady na případné soudní spory, vedené proti společnosti Nikon resp. jejím pobočkám v důsledku vašeho používání webové stránky a/nebo jejích služeb.

9. Odpovědnost za uživatelské jméno a heslo

Souhlasíte s tím, že při zadávání informací na základě kterých vám je přiděleno uživatelské jméno a heslo, uvedete pravdivé, přesné a aktuální údaje tak, jak jsou požadovány registračním formulářem (formuláři) poskytnutým(i) společností Nikon pomocí webové stránky nebo jinak. Jsou-li vámi poskytnuté informace nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo nekompletní, může společnost Nikon zrušit nebo pozastavit váš přístup na příslušnou část webové stránky.

Uživatelské jméno a heslo, které obdržíte pro získání přístupu k určitým typům služeb webové stránky, jsou důvěrné údaje a neměly by být sdíleny s žádnou třetí osobou ani používány k neautorizovaným účelům. Za uchování poskytnutého uživatelského jména a hesla v tajnosti je odpovědný uživatel, stejně tak jako je plně odpovědný za všechny aktivity, ke kterým dochází s využitím jeho uživatelského jména a hesla.

Potvrzujete, že společné použití vašeho uživatelského jména a hesla tvoří vaši autorizaci. Jste si vědom(a), že budete spojován(a) se všemi činnostmi, které budou probíhat s využitím vašeho uživatelského jména a hesla. Měl(a) byste si být vědom(a), že musíte použít adekvátní opatření, abyste zajistil(a) bezpečné uložení uživatelského jména a hesla, které vám byly poskytnuty, a zabránil tak jejich zneužití neautorizovanou osobou.

Souhlasíte s tím, že:

- budete ihned informovat společnost Nikon o jakémkoli neautorizovaném použití vašeho uživatelského jména nebo hesla a o jakémkoli jiném narušení bezpečnosti, a

- vždy na konci každé relace provedete odhlášení a přestanete používat vaše uživatelské jméno.

10. Všeobecné

Společnost Nikon může v libovolném okamžiku revidovat nebo aktualizovat tyto Podmínky použití. Veškeré takovéto prováděné revize se dotknou všech uživatelů, proto je třeba periodicky navštěvovat tuto stránku a kontrolovat aktuální obsah Podmínek použití.

11. Právní normy

Tyto Podmínky použití by měly být spravovány v souladu s českým právním řádem. Exkluzivitu při řešení soudních sporů, ke kterým může dojít v souvislosti s těmito Podmínkami použití, mají soudy  na území České republiky.

Adresa

Nikon CEE GmbH odštepný závod

K Radotínu 15

156 00 PRAHA 5 Zbraslav

Česká republikaDIČ: CZ683949638

Registrační číslo 05223202

Copyright* včetně poplatku za likvidaci
Your previous queries:
Nebyly nalezeny žádné položky. Zkuste znovu.
ZB1 Rebate Credit Memo