OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTREBITELE

Vítejte v českém obchodu Nikon („Obchod“). Používáním Obchodu (zejména objednáváním zboží a/nebo služeb) souhlasíte se závazností následujících obchodních podmínek („Obchodní podmínky“). Veškeré nákupy v Obchodě stejně jako jakékoli jiné používání Obchodu se řídí těmito Obchodními podmínkami. Pokud nepřijímáte tyto Obchodní podmínky, nepoužívejte Obchod.

1. Akceptace

Nikon Europe BV, se sídlem Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, Nizozemí („Nikon Česká republika“), Vám („Vy“) zpřístupňuje tento Obchod na základě následujících Obchodních podmínek. Nikon Česká republika může Obchodní podmínky aktualizovat zveřejněním změněných Obchodních podmínek v Obchodě bez předchozího upozornění. Pokud kdykoli v budoucnu vstoupíte do Obchodu, budou platit takové aktualizované Obchodní podmínky, které jsou právě v platnosti. Kdykoli vstoupíte do Obchodu, měli byste zkontrolovat Obchodní podmínky. Používáním Obchodu (zejména objednáváním zboží a/nebo služeb) souhlasíte se závazností Obchodních podmínek ve znění účinném v okamžik příslušného úkonu užití Obchodu. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Uzavřená smlouva včetně obchodních podmínek je archivována společností Nikon Česká republika v elektronické podobě a není přístupná.

2. Obchod

Obchod a jakékoli služby a zboží, které kupujete prostřednictvím Obchodu, jsou pouze pro Vaše nekomerční a osobní užití a nesmí být využívány pro obchodní účely. Prostřednictvím tohoto Obchodu budete moci získat informace o určitém zboží a službách a budete moci vznášet otázky na Nikon Česká republika za účelem získání více informací. Prosím vezměte na vědomí, že Obchod je určen pro zákazníky Nikon v členských státech EU. Zakoupené zboží bude dodáváno do jiného členského státu pouze v případě, že má Obchod v tomto státě partnera, kam může zboží zaslat. Pokud Obchod v příslušném členském státě partnera nemá, bude možno vyzvednout zboží na území České republiky. Software je možno zakoupit výhradně na území České republiky. S ohledem na nejednotné licenční podmínky jej nelze dodat do jiného členského státu.

3. Nákupy

3.1 Prostřednictvím tohoto Obchodu můžete nakupovat zboží a služby vybráním položek a pokračováním k pokladně. Pokud jste si dosud nezaregistrovali účet v Obchodě, budete požádáni o registraci, aby Vaše nákupní objednávka mohla být zpracována. Veškeré nákupy, které můžete prostřednictvím tohoto Obchodu učinit, budou zpracovány a zakoupeny od Nikon Česká republika.

3.2 Můžete požádat o kupní smlouvu učiněním objednávky a vyplněním požadovaných detailů na pokladně, včetně detailů umožňujících způsob platby, který jste zvolili. Za předpokladu, že vybraná položka (položky) je/jsou dostupné a na skladě, Nikon Česká republika přijme platbu v souladu s Vaší objednávkou. Jakékoli odmítnuté nebo zrušené platby podléhají administrativnímu poplatku.

3.3 Nikon Česká republika nezaručuje, že všechno zboží nebo služby je/jsou dostupné. Pokud zboží není na skladě, stále Vám může být nabídnuta možnost požádat o kupní smlouvu, avšak můžete být vyrozuměni, že dodání není možné nebo že může trvat déle, než je jinak uváděno.

3.4 Až bude Vaše nákupní objednávka dokončena, bude Vám na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste registrovali, odesláno potvrzení nákupní objednávky. Teprve poté, co Nikon Česká republika odešle toto potvrzení, je kupní smlouva závazná. Potvrzení bude obsahovat informace ohledně Vašeho práva odstoupit od kupní smlouvy a veškeré informace, které můžete potřebovat k využití tohoto práva stejně jako informace ohledně reklamací. Zboží nebo služby, včetně příslušných záručních listů, budou dodány buď na doručovací adresu v České republice, kterou jste zaregistrovali v Obchodě, nebo do místa pro převzetí zboží v členském státu, v rozumné době, obvykle během 3-10 pracovních dní od potvrzení Vašeho nákupu, za předpokladu, že zboží je na skladě a je dostupné.

4. Cena a způsob platby

4.1 Dostupné způsoby platby se mohou lišit. Příslušnou informaci o ceně a dostupné způsoby platby za zboží nebo služby najdete v Obchodě.

4.2 Nikon Česká republika si vyhrazuje právo ceny kdykoli změnit, pokud není výslovně uvedeno jinak. Ceny v Obchodě jsou pouze informační a mohou být změněny Nikon Česká republika bez předchozího upozornění.

5. Vaše právo odstoupit od smlouvy

5.1 Máte právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, můžete tak učinit do 14 dnů od převzetí smluvního plnění (zboží nebo služeb). V takovém případě musíte vyrozumět call centrum Nikon Česká republika na následujícím telefonním čísle: 800 900 980

5.2 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Položky, ohledně kterých jste odstoupili, musí být vráceny na adresu, kterou Vám oznámí Nikon Česká republika, do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení bylo učiněno. Položka (položky) musí být ve stavu, v jakém jste je obdrželi a zabalené v souladu s pokyny Nikon Česká republika. Můžete otevřít balení a prohlédnout si zboží. Avšak položka (položky) musí být vráceny nepoškozené, aby odstoupení bylo platné. Pokud jste poškodili položku (položky), nemáte právo odstoupit od smlouvy. Pokud vrátíte pouze část položek, bude Vám vrácena pouze odpovídající část kupní ceny. Pokud odstoupíte od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, budete mít povinnost uhradit poměrnou část ceny.

5.3 Nikon Česká republika uhradí cenu poštovného za položku (položky), ohledně kterých bylo odstoupeno, na adresu vracení zboží. Avšak pokud Nikon Česká republika zjistí, že obdržená položka (položky) není/nejsou kompletní, nebo pokud nesplňují podmínku uvedenou v bodu 5.2, poštovné půjde k Vaší tíži. Nikon Česká republika dále může požadovat náhradu nákladů na balení, pokud vrátíte položku (položky), ohledně kterých jste odstoupili, nezabalené řádně.

5.4 Nikon Česká republika vrátí jakékoli platby kupní ceny co nejdříve a v každém případě do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení..

5.5 Prosím vezměte na vědomí, že výše uvedené právo odstoupit od kupní smlouvy se nevztahuje na zakoupení softwaru poskytnutého stažením, vzhledem ke skutečnosti, že stažený software nemůže být vrácen.

6. Reklamace

Zákaznický servis Nikon Česká republika se vynasnaží odpovědět na jakékoli otázky a vyřídit veškeré reklamace ohledně Obchodu nebo ohledně jakéhokoli zboží nebo služeb, co nejdříve to bude možné. Pokud je Vám dodáno vadné zboží nebo služby, musíte informovat Nikon Česká republika a popsat problémy bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

Veškeré reklamace musí být adresovány na:

Nikon Europe BV, český odštěpný závod
K Radotínu 15
156 00 Praha 5 – Zbraslav, Česká republika

Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné Česká obchodní inspekce, na níž je možné se obrátit se stížností.

7. Zřeknutí se práv

7.1 Nikon Česká republika tímto v nejvyšším možném rozsahu povoleném platným právem vylučuje veškeré záruky týkající se poskytnutí nebo neposkytnutí jakékoli služby v souvislosti s užitím Obchodu, nebo v souvislosti s tím, že Obchod není dostupný, přesný, úplný nebo aktuální. Berete na vědomí a souhlasíte, že užíváte Obchod na Vaše vlastní nebezpečí, a že Nikon Česká republika nezaručuje, že Obchod splní Vaše požadavky nebo že Obchod bude nepřerušený, bez chyb nebo bezpečný. Nikon Česká republika si vyhrazuje právo kdykoli na základě vlastního rozhodnutí změnit nebo odstranit jakýkoli obsah nebo služby nabízené jako součást Obchodu.

7.2 Obchod je Vám k dispozici bezplatně pro Vaše osobní užití. Jakákoli Vám poskytnutá podpora je pouze pro informační účely. Nikon Česká republika si vyhrazuje právo kdykoli učinit změny v Obchodě, neodpovídat na dotazy a neposkytovat žádnou podporu v souvislosti s Obchodem.

8. Použití

8.1 Veškerý materiál (obsah) Obchodu je majetkem Nikon Česká republika, Poboček Nikon a/nebo jejich dodavatelů a je chráněn autorským právem nebo jinými právy duševního vlastnictví. Prohlížet a stahovat obsah můžete pro Vaše osobní, nekomerční využití.

8.2 Nikon Česká republika si vyhrazuje právo kdykoli Vám zabránit v užívání Obchodu a jakýchkoli služeb a zabránit Vám činit jakékoli nákupy.

9. Odpovědnost

9.1 Nikon Česká republika vylučuje veškerou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, přímé nebo nepřímé, které můžete utrpět v souvislosti s užitím nebo neschopností užít Obchod. Toto omezení odpovědnosti se netýká Vašich zákonných nároků.

9.2 Nic v těchto Obchodních podmínkách neomezuje odpovědnost Nikon Česká republika, která nemůže být vyloučena nebo omezena podle platného práva.

10. Kontakt

Nikon Europe BV
Tripolis 100
Burgerweeshuispad 101
1076 ER Amsterdam, Nizozemí

Phone: +420 230 230 100

store.en.eu@cs.cld.nikon.com
DIČ: CZ681402669
Registrační číslo společnosti: 34139593

11. Rozhodné právo

Tyto Obchodní podmínky se řídí a budou vykládány v souladu s českým právem. Spory z těchto Obchodních podmínek budou podléhat výlučné jurisdikci českých soudů.* včetně poplatku za likvidaci
Your previous queries:
Nebyly nalezeny žádné položky. Zkuste znovu.
ZB1 Rebate Credit Memo