Ochrana osobních údaju

Společnost Nikon se jako správce osobních údajů zavazuje využívat informace vámi poskytnuté na této webové stránce v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Společnost Nikon shromažďuje osobní údaje prostřednictvím dobrovolně poskytnutých dat v případech, jako jsou například registrace výrobků (online), asistence našich telefonních center a opravy poškozených výrobků. Společnost Nikon použije získané údaje pro poskytnutí požadované služby (například oprava poškozeného výrobku) nebo pro poskytnutí vámi požadovaných informací o výrobcích a službách. To může vyžadovat kontaktování vaší osoby prostřednictvím e-mailu, telefonu, zprávy SMS nebo dopisu. V případě propagačních nabídek mohou tyto údaje zahrnovat ověření vašeho oprávnění k využití nabídky nebo upozornění týkající se administrativních záležitostí. Společnost Nikon může přenést osobní údaje přidruženým společnostem a/nebo třetím stranám, které jsou zapojeny společností Nikon do poskytování definovaných služeb, jako jsou například opravy výrobků. Veškeré údaje přenesené za těchto podmínek budou použity striktně v souladu s účelem, pro který byly shromážděny, a nebudou poskytnuty k žádnému jinému účelu mimo definice tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Trvalá informovanost

Zasílání informací o nabídkách, službách a výrobcích. Pokud jste uvedli, že si přejete doručovat takovéto informace, společnost Nikon, některá z našich přidružených společností nebo třetí strana najatá společností Nikon vás může kontaktovat pomocí e-mailu nebo jinak (poštou nebo telefonicky, pokud máme tyto údaje k dispozici) z důvodu poskytnutí informací o službách, výrobcích, soutěžích a nabídkách vztahujících se přímo ke společnosti Nikon, k jejím výrobkům pro práci s obrazem a souvisejícím službám. Budete-li si v libovolném okamžiku přát ukončit doručování takovýchto informací, můžete svůj požadavek vznést kontaktováním společnosti Nikon prostřednictvím našeho on-line centra podpory na adrese https://store.nikon.cz/ či zasláním dopisu na adresu CRM Manager, Nikon CEE GmbH odštepný závod, K Radotínu 15, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, Česká republika.

3. Soubory cookie a monitorování

Společnost Nikon může shromažďovat informace o vašem využívání webových stránek. Může tak činit pomocí souborů cookie. Soubory cookie jsou informace ukládané na pevném disku vašeho počítače vaším webovým prohlížečem. Vrátíte-li se na naší webovou stránku, náš server automaticky rozpozná soubor cookie a poskytne nám informace o vaší poslední návštěvě. Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky; obvykle je možné změnou nastavení prohlížeče tento automatický příjem souborů cookie zablokovat. Nepřejete-li si přijímat soubory cookie, stále budete moci využívat většinu služeb poskytovaných našimi webovými stránkami. Společnost Nikon může rovněž provádět monitoring sloužící k posouzení oblíbenosti různých částí webové stránky a k vylepšení navigace na stránce, ale tyto informace nebudou propojovány s vašimi osobními údaji. V zákaznické části webové stránky společnosti Nikon jsou využívány soubory cookie, které potvrzují, že prohlížeč a vaše osoba jsou rozpoznány a začleněny v této části pomocí vašeho členského čísla a ID spojení v rámci souboru cookie. Soubory cookie používané k tomuto účelu budou vymazány z prohlížeče po opuštění webové stránky. Toto využití souborů cookie zaručuje, že se můžete rychle pohybovat ze stránky na stránku a využívat veškeré funkce. Věnujte pozornost skutečnosti, že pokud nepovolíte soubory cookie na vašem počítači, může vám být znemožněn přístup k těmto částem webové stránky, které závisí na souborech cookie.

4. Bezpečnost a zveřejnění informací

Společnost Nikon implementovala zabezpečovací technologie zaručující ochranu vašich osobních údajů. Na příslušných místech se využívá šifrování a brána Firewall pro zamezení přístupu třetích stran k vašim osobním údajům.

Aby mohla společnost Nikon plnit požadavky souvisejících zákonů a vládních nařízení, vyhrazuje si právo přistupovat k identifikovatelným osobním údajům z důvodu správné činnosti našich systémů nebo z důvodu ochrany zákazníků či společnosti Nikon. Společnost Nikon si rovněž vyhrazuje právo odhalit identifikovatelné informace třetí straně, pokud se vyskytne stížnost ohledně vašeho využívání webové stránky a našich služeb.

5. Práva

Máte právo přistupovat k vašim osobním údajům prostřednictvím odkazu na váš profil a tyto údaje opravovat, aktualizovat nebo mazat zasláním požadavku na naše středisko podpory na adrese https://store.nikon.cz/nebo zasláním dopisu na adresu CRM Manager, Nikon CEE GmbH odštepný závod, K Radotínu 15, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, Česká republika. Mějte na paměti, že pokud budete požadovat kopii těchto údajů, můžeme vás požádat o ověření identity. Společnost Nikon si vyhrazuje právo účtovat v takovýchto případech malý administrativní poplatek. Pokud se domníváte, že Nikon, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete se rovněž obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Platnost

Společnost Nikon bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom mohli poskytnout výrobky nebo služby vámi požadované, resp. po delší dobu vyžadovanou zákonem.

7. Aktualizace

Společnost Nikon si vyhrazuje právo čas od času aktualizovat Prohlášení o ochraně osobních údajů a upozorní vás v případě libovolných změn ovlivňujících využívání vašich osobních údajů.

8. Další informace

Některé části zpracování vašich osobních údajů mohou probíhat na místech mimo evropskou ekonomickou oblast, a to výhradně za výše uvedeným účelem a za účelem hromadné administrace. To vyžaduje přenos dat na místo mimo evropskou ekonomickou oblast. Společnost Nikon vám zaručuje, že pokud budou vaše údaje přeneseny, zajistí potřebná opatření pro ochranu důvěrnosti a bezpečnosti těchto údajů včetně příslušných kontrol v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů.

Tato webová stránka je provozována společností NNikon CEE GmbH odštepný závod, Identifikační číslo společnosti: 05223202.. Sídlo: K Radotínu 15,156 00 Praha 5 -Zbraslav.* včetně poplatku za likvidaci
Your previous queries:
Nebyly nalezeny žádné položky. Zkuste znovu.
ZB1 Rebate Credit Memo